Bookmark and Share

Interviews

This section will feature people's accounts that are sent to us, as well as longer interviews that were not featured in the documentary.

Тази секция ще включва разкази, които са ни пратени, както и по-дълги интервюта, които не са включени във филма.

Join our Facebook Group!